Ana Sayfa   
Halk Rehberi
 Çevre Düzeni Planı

ÇEVRE DÜZENİ PLANI
  
İmar planları bu tür bir geçmişe ve günümüze ait karşılaştırmalı değerlendirme mevcut ilişkinin değerlendirilmesi açısından ufuk açıcı olmasının yanında geleceğe dönük tasarımların ortaya konmasında da önemlidir.

İmar planı yapımında hedef, toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek, park ve yeşil alanların çoğalmasını sağlayarak halkın hizmetine sunmak, toprağın korunması ve kullanma dengesinin sağlanması ve bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılacağını belirlemektir.

3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde “Çevre Düzeni Planı; ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşim ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır” hükmü bulunmaktadır.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. maddesinin 10. bendinde “(Değişik - R.G.: 17.3.2001 - 24345 ) Çevre Düzeni Planı: Konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörler ile kentsel- kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma-kullanma dengesini sağlayan ve arazi kullanım kararlarını belirleyen yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde, varsa bölge planı kararlarına uygun olarak yapılan, idareler arası koordinasyon esaslarını belirleyen, 1/25000, 1:50000, 1:100000, veya 1:200000 ölçekte hazırlanan, plan notları ve raporuyla bir bütün olan planıdır”  hükmü bulunmaktadır.

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yaptırılmış olup Çevre ve Orman Bakanlığınca onay aşamasındadır.

 3194 sayılı imar Kanunun  Planlama Kademeleri  kısmı 6. maddesinde “Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; “Bölge Planları” ve “İmar Planları”, imar planları ise, “Nazım İmar Planı” ve “ Uygulama İmar Planları” olarak hazırlanır. Uygulama İmar Planları, gerektiğinde etaplar halinde de yapılabilir” hükmü yer almaktadır.

 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile uyumlu 1/5000’lik Nazım İmar Planları  yaptırılmalıdır. Nazım İmar Planları, arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgenin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber  bir bütün olan plandır.

İlimizin planlama ve kentleşme alanındaki sorunlu yapısının daha adil, daha eşitlikçi ve sağlıklı kentsel ve toplumsal ortamlar oluşturulmasını sağlayacak bir yapıya dönüşmesinin uygun olacaktır.

Ana Sayfa
Copyright © 2009 Tüm Hakları Saklıdır. www.kastamonuozelidare.gov.tr